Dịch vụ

Nghiên cứu khoa học các cấp

Thực hiện các đề tài NCKH trọng điểm cấp tỉnh, thành phố, cấp nhà nước, viết báo khoa học trong và ngoài nước.

Xem tiếp
Hỗ trợ nghiên cứu và kiểm định chất lượng

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu; Đơn vị kiểm định độc lập chất lượng của đề tài nghiên cứu trước khi nghiệm thu; Thông qua bộ tiêu chuẩn Academic Certified.

Xem tiếp
Đào tạo nghiên cứu viên

Tổ chức các khóa học đào tạo và cấp chứng chỉ nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên sau khi tốt nghiệp khóa học sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng, phương pháp để trở thành 1 nghiên cứu viên chuyên nghiệp.

Xem tiếp
Khóa học ngắn hạn

Cung cấp các khóa học ngắn hạn về nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, và các khóa học ngắn hạn chuyên ngành khác.

Xem tiếp
Khảo sát, phân tích thị trường

Cung cấp dịch vụ khảo sát, phân tích thị trường cho doanh nghiệp, chính phủ và các sở ban ngành.

Xem tiếp
Đào tạo nghiên cứu thị trường cho doanh ngiệp

Tổ chức các lớp học chuyên sâu về nghiên cứu thị trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Xem tiếp