Các đề tài nghiên cứu

4/4/2018 12:00:00 AM

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Hiện nay, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đang triển khai các đề tài nghiên cứu nhằm mục đích công bố quốc tế trong các lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Kinh tế vĩ mô, Kinh doanh quốc tế.

Chúng tôi cũng luôn mở rộng cửa hợp tác đối với các nhà khoa học, các thầy cô, các nghiên cứu sinh và các bạn trẻ có tâm huyết, có đam mê trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu. Vui lòng liên hệ vinhvx@ueh.edu.vn