Thông báo học phí - học bổng chương trình Thạc sĩ nghiên cứu (Mphil) của Đại học Lincoln (Vương Quốc Anh)

12/24/2020 12:00:00 AM

Học bổng – học phí  chương trình học Thạc sĩ nghiên cứu Kinh tế và Quản trị của Đại học Lincoln (Vương Quốc Anh)

Học bổng: 50%/học phí (So với học phí công bố trên website của Lincoln: £7,050/ năm).

Học phí công bố của Lincoln tại đây.

Học viên phải nộp khoảng 238 triệu cho chương trình học 27 tháng.