Hoạt động nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu kinh doanh

30/03/2021

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu kinh doanh

Viện Nghiên cứu Kinh doanh hoạt động theo mô hình Viện Nghiên cứu xuất sắc của Trường đại học Kinh tế TP. HCM.

Viện Nghiên cứu đang tổ chức các hoạt động Nghiên cứu hàn lâm và Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu hàn lâm:

Trong những năm qua, Viện Nghiên cứu Kinh doanh luôn tập trung hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu hàn lâm để thực hiện các công bố quốc tế. Viện Nghiên cứu Kinh doanh là đơn vị chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh đang thực hiện nhiều đề tài và đang phối hợp với nhiều trường Đại học và các giáo sư đăng ký các nguồn kinh phí từ các Quỹ tài trợ nghiên cứu quốc tế, quốc gia, các đề tài cấp quốc gia như Nafosted, cấp Bộ và ngang Bộ cũng như cấp Tỉnh/TP.

Nghiên cứu ứng dụng:

Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã thực hiện nhiều nghiên cứu ứng dụng theo đặt hàng của các cơ quan Trung ương như Hội đồng Lý luận Trung ương; cấp Bộ và cấp Tỉnh/Thành phố.