Giới thiệu

Tổng quan

Viện Nghiên cứu kinh doanh được thành lập với vai trò trở thành một trung tâm nghiên cứu, kiểm định và hỗ trợ nghiên cứu trong và ngoài nước.

Xem tiếp
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu của viện gồm có: Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kế toán, thủ quỹ, Chuyên viên nghiên cứu, Chuyên viên kinh doanh, marketing.

Xem tiếp
Mô hình hoạt động

Nghiên cứu khoa học các cấp, Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và kiểm định chất lượng, Đào tạo nghiên cứu viên, Khảo sát, phân tích thị trường...

Xem tiếp

Đối tác