Chương trình học Thạc sĩ nghiên cứu Kinh tế - Quản trị của Đại học Lincoln (Vương Quốc Anh)

24/12/2020

        Chương trình học

Chương trình yêu cầu học viên chỉ thực hiện luận văn trong suốt chương trình học 27 tháng. Học viên được Đại học Lincoln cấp bằng Thạc sĩ nghiên cứu (Mphil) giá trị quốc tế nếu thực hiện và bảo vệ thành công luận văn (tối đa 40,000 từ không bao gồm phụ lục) tại UEH hoặc tại Lincoln.

Học viên được phân công ít nhất 02 giảng viên hướng dẫn; 01 giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và 01 giảng viên Đại học Lincoln để hướng dẫn chuyên môn.

Chuyên ngành đào tạo:

           - MPhil in Accounting

           - MPhil in Economics

           - MPhil in Finance

           - MPhil in Human Resource Management

           - MPhil in Logistics Management

           - MPhil in Management

           - MPhil in Marketing

           - MPhil in Tourism

           - MPhil in Culture & Heritage Management

Văn bằng:

         Học viên sau hoàn thành chương trình sẽ được trường Đại học Lincoln cấp bằng Thạc sĩ Nghiên cứu (Mphil), UEH cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình.

          Đội ngũ giảng viên hướng dẫn:

- Trưởng ban chỉ đạo Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln: GS.TS. Nguyễn Đông Phong

- Trưởng ban điều hành Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln: GS.TS. Võ Xuân Vinh.

- Đội ngũ giảng viên được lựa chọn phù hợp với hướng nghiên cứu của học viên từ đội ngũ các Thầy/Cô của Đại học Lincoln và Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.