MỜI CÁC NGHIÊN CỨU SINH THAM GIA NGHIÊN CỨU TẠI VIỆN NCKD

12/19/2018 12:00:00 AM

MỜI CÁC NGHIÊN CỨU SINH THAM GIA NGHIÊN CỨU TẠI VIỆN NCKD

Theo chính sách của trường Đại học Kinh tế TPHCM, các nghiên cứu sinh toàn thời gian được miễn học phí trong quá trình học tại trường. Viện NCKD trân trọng kính mời các nghiên cứu sinh các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào nhóm nghiên cứu các đề tài do Viện Nghiên cứu Kinh doanh chủ trì và sử dụng nội dung nghiên cứu và các công bố khoa học tại Viện cho luận án tiến sỹ của mình.

Thuận lợi:

1. Viện NCKD sẽ cử một nhà khoa học đang làm việc tại Viện tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh thực hiện luận án. Các nhà khoa học đều là thành viên hội đồng biên tập các tạp chí kinh tế hàng đầu và những người có kinh nghiệm công bố và hướng dẫn các nghiên cứu sinh.

2. Bạn rút ngắn được rất nhiều thời gian mò mẫm tìm kiếm đề tài và được hỗ trợ rút ngắn thời gian nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm và uy tín khoa học của các thầy cô đang làm việc tại Viện.

3. Bạn được tạo điều kiện tham dự các hội thảo khoa học quốc tế có uy tín.

4. Bạn được hưởng thù lao theo kết quả nghiên cứu.