Khối Hành chính - Đào tạo, Viện Nghiên cứu Kinh doanh

24/11/2021

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Cập nhật ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

QUẢN LÝ NHÓM HÀNH CHÍNH – ĐÀO TẠO

01

LÊ NGỌC MINH TÂM

Trưởng nhóm Hành chính – Đào tạo

Email: ibr.admin2@ueh.edu.vn

Phụ trách chung:

Phân công và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động Hành chính – Đào tạo

Trực tiếp phụ trách:

-  Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kinh tế giữa ĐH Lincoln (Vương quốc Anh) và ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

-  Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Tiến sĩ Kinh tế và Quản trị giữa ĐH Lincoln (Vương quốc Anh) và ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

-  Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Tiến sĩ Khoa học Xã hội giữa ĐH Leicester (Vương quốc Anh) và ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

-  Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp cao

-  Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp trung

-  Chương trình mini MBA

-  Chương trình đào tạo theo yêu cầu

-  Hội thảo quốc tế thường niên ICBF

 

02

TRẦN THỊ HỒNG HẬU

Tư vấn Hành chính – Đào tạo

Email: ibr.admin4@ueh.edu.vn

Trực tiếp phụ trách:

-  Tư vấn các công việc quản lý Hành chính – Đào tạo

-  Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kinh tế giữa ĐH Lincoln (Vương quốc Anh) và ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

-  Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp cao

-  Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp trung

-  Chương trình mini MBA

-  Chương trình đào tạo theo yêu cầu

-  Hội thảo quốc tế thường niên ICBF

 

CHUYÊN VIÊN

03

NGUYỄN THỊ NGÂN

Chuyên viên Hành chính – Đào tạo

Email: ibr.admin1@ueh.edu.vn

Trực tiếp phụ trách:

-  Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kinh tế giữa ĐH Lincoln (Vương quốc Anh) và ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

-  Quản lý nghiên cứu viên

-  Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

-  Hội thảo quốc tế thường niên ICBF

-  Quản lý văn bản và hỗ trợ các thủ tục thanh toán

-  Hỗ trợ các thủ tục hành chính cho các ấn phẩm của Viện.

-  Quản lý Website – Fanpage Viện.

 

04

PHAN THỊ THANH NHÀN

Chuyên viên Hành chính – Đào tạo

Email: ibr.marcom1@ueh.edu.vn

Trực tiếp phụ trách:

-  Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kinh tế giữa ĐH Lincoln (Vương quốc Anh) và ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

-  Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp cao

-  Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp trung

-   Chương trình mini MBA

-  Chương trình đào tạo theo yêu cầu

-  Hội thảo quốc tế thường niên ICBF

-  Dịch vụ Dịch thuật

-   Phụ trách sách chuyên khảo VGE

 

05

NGUYỄN LÂM KIM LẮM

Chuyên viên Hành chính – Đào tạo

Email: ibr.marcom2@ueh.edu.vn

Trực tiếp phụ trách:

-  Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kinh tế giữa ĐH Lincoln (Vương quốc Anh) và ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

-  Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp cao

-  Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp trung

-  Chương trình mini MBA

-  Chương trình đào tạo theo yêu cầu

-  Hội thảo quốc tế thường niên ICBF

-  Dịch vụ Dịch thuật

-  Phụ trách biên soạn, thiết kế các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông

-  Thư ký khoa học cho các đề tài.

-  Phụ trách quản lý tài sản, VPP

 

06

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Chuyên viên Hành chính – Đào tạo

Email: ibr.admin3@ueh.edu.vn

Trực tiếp phụ trách:

-  Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kinh tế giữa ĐH Lincoln (Vương quốc Anh) và ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

-  Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Tiến sĩ Khoa học Xã hội giữa ĐH Leicester (Vương quốc Anh) và ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

-  Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp cao

-  Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp trung

-  Chương trình mini MBA

-  Chương trình đào tạo theo yêu cầu

-  Hội thảo quốc tế thường niên ICBF

-  Phụ trách tổ chức các buổi seminar, workshop

-  Thư ký khoa học cho các đề tài