Chuỗi các công trình nghiên cứu về chủ đề "Hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam" của Viện Nghiên cứu Kinh doanh được công bố trên nhiều tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus

20/03/2020

ThS. Phan Đặng Bảo Anh là một nghiên cứu viên tham gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh. Cô là một trong những nghiên cứu viên năng nổ, chịu khó học hỏi và có nhiều nghiên cứu được công bố ở các tạp chí uy tín xếp hạng A trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng. Ngoài tham gia nghiên cứu, cô cũng là thành viên tích cực tham gia báo cáo tại nhiều hội thảo quốc tế có uy tín.

Năm 2019, ThS. Phan Đặng Bảo Anh cùng với các thành viên Viện Nghiên cứu kinh doanh đã thực hiện ba nghiên cứu được công bố trên các tạp chí hạng A (theo danh mục ABDC) và thuộc danh mục ISI/Scopus. Cả ba nghiên cứu đều nằm trong chuỗi nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề tâm lý bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nhóm tác giả thực hiện từ năm 2015.

Công trình thứ nhất với tựa đề: “Herd behavior and idiosyncratic volatility in a frontier market” được công bố trên tạp chí Pacific-Basin Finance Journal – Nhà xuất bản Elsevier (hạng A - Danh mục ABDC). Nghiên cứu nhằm làm rõ sự tồn tại của tâm lý bầy đàn trong mối tương quan với mức độ rủi ro đặc thù của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra có sự khác biệt về hành vi của nhà đầu tư giữa nhóm có rủi ro đặc thù cao nhất và rủi ro đặc thù thấp nhất, cũng như trong những giai đoạn khác nhau của thị trường.

Công trình thứ hai với tựa đề: “Herding and equity market liquidity in emerging market: Evidence from Vietnam” được công bố trên tạp chí Journal of Behavioral and Experimental Finance, Nhà xuất bản Elsevier (hạng A - Danh mục ABDC). Mục tiêu nghiên cứu cũng xoay quanh tâm lý bầy đàn của các nhà đầu tư khi so sánh giữa những mức độ thanh khoản khác nhau của thị trường. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng kiểm định nhân quả Granger để xem xét mối quan hệ hai chiều giữa sự phân tán lợi nhuận (được dùng để đo lường tâm lý bầy đàn) với biến thanh khoản thị trường.

Trước đó, vào năm 2016 và 2017, ThS Phan Đặng Bảo Anh cùng với nhóm tác giả tại Viện cũng đã thực hiện những nghiên cứu đầu tiên về chủ đề này và được đăng tải trên các tạp chí úy tín thuộc danh mục ISI/Scopus. Cụ thể, hai nghiên cứu đó là “Herd behavior in emerging equity market: Evidence from Vietnam” đăng trên tạp chí Asian Journal of Law and Economics vào năm 2016 và “Further evidence on the herd behavior in Vietnam stock market” đăng tải trên tạp chí Journal of Behavioral and Experimental Finance (Hạng A danh mục ABDC) vào năm 2017. Trong đó, nghiên cứu thứ nhất sử dụng phân tích hồi quy phân vị - được xem là một phương pháp mới - để phát hiện sự tồn tại của tâm lý bầy đàn trên toàn thị trường cũng như giai đoạn thị trường đi lên và thị trường đi xuống. Nghiên cứu thứ hai sử dụng hai mô hình thị trường CSSD và CSAD để giải thích tâm lý bầy đàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây được xem là nghiên cứu giải thích đầy đủ nhất các khía cạnh của tâm lý bầy đàn khi xem xét hiện tượng này với dữ liệu theo ngày, tháng và năm cũng như theo các giai đoạn trước, trong và sau khủng hoảng và trong mối tương quan với khối lượng giao dịch trên thị trường.

Từ năm 2020, ThS Phan Đặng Bảo Anh là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu những biến động kinh tế tài chính trên thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam, được tài trợ bởi Quỹ khoa học công nghệ quốc gia (Nafosted). Đề tài bao gồm nhiều mục tiêu nhỏ như xem xét sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam trước sự thay đổi của các thông tin kinh tế vĩ mô được công bố bởi FOMC, thông tin chính sách tiền tệ và sự biến động của các thị trường tài chính lớn khác trên thế giới.

Ảnh và bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH.