UEH đồng hành tổ chức Hội thảo Quốc tế về Tài chính (VICIF) 2019

12/24/2018 12:00:00 AM

UEH đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế về Tài chính (VICIF) 2019 tại Đà Nẵng.

 

https://vicif.sciencesconf.org/