Nội dung đào tạo chương trình Mini MBA

21/10/2020

 NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

Chương trình thiết kế gồm 3 môn học như sau:

Quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. 

Tài chính cho nhà quản trị: Quản trị tài chính có một tầm quan trọng rất lớn đối với mỗi doanh nghiệp, tổ chức vì: Quyết định sự tồn tại và phát triển của một tổ chức và kiểm soát trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay tổ chức đó.

Quản trị điều hành: môn học này giữ vai trò quan trọng trong việc vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Để quản trị doanh nghiệp hiệu quả, nhà quản trị cần nhận thức và xác định một cách đúng đắn vị trí, vai trò và chức năng của mình để có những chính sách phù hợp giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển.