UEH đăng cai tổ chức hội thảo Tài chính châu Á 2019

9/19/2018 12:00:00 AM

UEH đăng cai tổ chức hội thảo Tài chính châu Á 2019. Viện NCKD là đầu mối triển khai tổ chức hội thảo.

Thông tin hội thảo

http://asianfa2019.ueh.edu.vn/