Lịch trình hội thảo ICBF 2021

16/04/2021

Hạn cuối nộp bài đăng ký tham dự Hội thảo (mở rộng): 30/08/2021;

- Hạn cuối nhận đăng ký tham dự Hội thảo (mở rộng): 05/09/2021

Ngày tổ chức Hội thảo: 27-28/9/2021;

- Xét chọn bài nghiên cứu công bố trên các tạp chí bảo trợ của Hội thảo: dự kiến tháng 12/2021

- Xét chọn bài nghiên cứu công bố trên Book series: Vietnam and the Global Economy: dự kiến tháng 12/2021.