Tạp chí International Journal of Economics and Management của Đại học Putra Malaysia (Scopus) đồng hành cùng hội thảo ICBF do Viện Nghiên cứu Kinh doanh chủ trì tổ chức

28/10/2020

Viện Nghiên cứu Kinh doanh rất vinh dự thông báo Tạp chí Quốc tế International Journal of Economics and Management của Đại học Putra Malaysia (tạp chí thuộc danh mục Scopus) sẽ đồng hành cùng với Hội thảo Quốc tế International Conference On Business and Finance (ICBF) do Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tạp chí sẽ có Số đặc biệt cho hội thảo ICBF 2021 sắp diễn ra. Bên cạnh đó, một số bài báo từ ICBF 2020 sẽ được lựa chọn cho các số thông thường của tạp chí.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng của hội thảo ICBF, là diễn đàn khoa học có uy tín. Việc tạp chí đồng hành cùng hội thảo cũng tạo thêm cơ hội cho các học giả tham gia hội thảo công bố ở các tạp chí khoa học có uy tín.