Giới thiệu chung

4/4/2018 12:00:00 AM

Tên tổ chức: VIỆN NGHIÊN CỨU KINH DOANH

Tên tiếng Anh: Institute of Business Research

Tên viết tắt : IBR

Thời gian thành lập: 12/01/2017

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 028 38257364

Website: http://ibr.ueh.edu.vn/

Email:  ibr@ueh.edu.vn

Viện Nghiên cứu Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu Kinh doanh là đơn vị tự chủ trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và hạch toán độc lập.

Mục tiêu chính của Viện Nghiên cứu Kinh doanh là triển khai thực hiện nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế.