Giới thiệu các đề tài nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh Doanh UEH

15/10/2021

Trong năm 2021 Viện nghiên cứu đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu sau:

Đề tài cấp Nhà nước:

- Đề tài: “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. (Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương)

- Đề tài: "Vai trò của các loại hình nhà đầu tư khác nhau đối với doanh nghiệp niêm yết và đối với thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập".

- Đề tài: "Bất ổn chính sách kinh tế, quản trị doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp".

- Đề tài: "Các quyết định tài chính và hiệu quả hoạt động của các DN vừa và nhỏ tại TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ". 

Đề tài cấp Tỉnh/Thành phố:

- Đề tài: "Phát triển mô hình du lịch MICE tại Thành phố Cần Thơ". (Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ)