Tầm nhìn - Sứ mệnh của Viện Nghiên cứu Kinh doanh

04/04/2018

Tầm nhìn

Đến năm 2030, IBR phấn đấu trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu có danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á và là đơn vị hàng đầu Việt Nam trong các hoạt động tổ chức đào tạo, tư vấn cho tổ chức và doanh nghiệp. 

Sứ mệnh

IBR đóng góp cho cộng đồng học thuật bằng việc tăng cường công bố quốc tế, tổ chức các diễn đàn trao đổi và chia sẻ các ý tưởng và các nghiên cứu. IBR đóng góp cho phát triển kinh tế và kinh doanh thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo và chuyển giao.