Chuỗi Hội thảo Khoa học thuộc đề tài "Phát triển kinh tế số: Định Hướng và giải pháp chính sách"

16/01/2024

Nằm trong đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia “Phát triển kinh tế số: Định hướng và giải pháp chính sách” (Mã số: KX.04.22/21-25) do GS.TS. Võ Xuân Vinh làm chủ nhiệm, chuỗi hội thảo khoa học gồm 04 chủ đề được tổ chức tại các thành phố Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí minh nhằm phục vụ mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 

 

 

Tại thành phố Hà Nội, Hội thảo tập trung thảo luận về đề xuất các quan điểm, định hướng, giải pháp. Đặc biệt, Hội thảo sẽ tập trung vào các giải pháp về thể chế, phát triển kinh tế số ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2034. Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 04/2024.

Tại Đà Nẵng, Hội thảo tập trung thảo luận về bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế số, nêu những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam.

Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ do UEH chủ trì với mục tiêu tập trung thảo luận về thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam, làm rõ những thành tựu và hạn chế, xác định nguyên nhân và các vấn đề đặt ra. Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 03/2024.

Tại thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp cùng Trường Đại học Vinh tổ chức hội thảo khoa học “Luận cứ phát triển kinh tế số” vào ngày 24/01/2024. Hội thảo tập trung xác định luận cứ khoa học về phát triển kinh tế số, làm cơ sở cho các hoạt động khảo sát, đồng thời đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế số. Hội thảo sẽ được tổ chức vào lúc 08:00 sáng thứ tư ngày 24 tháng 01 năm 2024, các đơn vị đồng chủ trì Hội thảo gồm: Hội đồng Lý luận Trung ương, Tỉnh ủy Tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh, Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

  Hội thảo đề xuất các mô hình phát triển kinh tế số, tổng quan về phát triển kinh tế số và vai trò của kinh tế số đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu là xác định luận cứ khoa học về phát triển kinh tế số, đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp phát triển kinh tế số trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay. Các giải pháp, chủ trương, chính sách đề xuất từ nghiên cứu đề tài sẽ có khả năng tạo ra các luận cứ khoa học và hiện đại giúp Hội đồng Lý luận Trung ương, các cơ quan ban ngành, các cơ sở giáo dục trong việc kiến tạo các văn bản đề xuất để Đảng, Chính phủ ban hành các nội dung thúc đẩy nền kinh tế số phát triển trong bối cảnh mới đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Dẫn nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh doanh.