Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Kinh doanh

18/03/2021

Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Kinh doanh bao gồm các thành viên là các nhà khoa học đang công tác và cộng tác nghiên cứu với Viện NCKD:

GS. TS Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng khoa học

GS. TS Võ Xuân Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học

GS.TS. Sử Đình Thành

TS. Bùi Quang Hùng

GS. TS Jonathan A. Batten

GS. TS. Brian Lucey

GS. TS. Euston Quah

GS.TS. Mehmet Huseyin Bilgin

PGS.TS. Hồ Viết Tiến

PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

PGS.TS. Trần Mai Đông

PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên

GS.TS. Iftekhar Hasan