Cơ cấu tổ chức

04/04/2018

Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Kinh doanh bao gồm: Hội đồng khoa học, Ban điều hành, Khối nghiên cứu, Khối đào tạo, Khối hỗ trợ;

 

Hội đồng khoa học: Hội đồng khoa học Viện NCKD bao gồm các thành viên là các nhà khoa học đang công tác và cộng tác nghiên cứu với Viện NCKD. Chi tiết

Ban điều hành Viện: GS. TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng.

Khối nghiên cứu: Các nghiên cứu viên cao cấp (cơ hữu và research fellow); Các nghiên cứu viên (cơ hữu và fellow); Các nghiên cứu viên tập sự và các trợ lý nghiên cứu (cơ hữu). Chi tiết

Khối đào tạo: Hiện nay, Viện Nghiên cứu Kinh doanh tổ chức nhiều khóa đào tạo. Mỗi chương trình đào tạo bao gồm Giám đốc chương trình đào tạo; Trợ lý chương trình đào tạo; Các giảng viên tham gia đào tạo. Chi tiết

Khối hỗ trợ: Các chuyên viên hỗ trợ hành chính văn phòng, kế toán, thủ quỹ. Chi tiết