Các ấn phẩm của Viện Nghiên cứu Kinh doanh đáp ứng điều kiện đầu ra cho Nghiên cứu sinh chương trình trong nước

08/07/2021

Theo thông tư số 18/2021/TT-BGDDT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 06 năm 2021  về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, một trong những yêu cầu chuẩn đầu ra của nghiên cứu sinh là:

Là tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Wos/Scopus, hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước  được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0.75 điểm trở lên theo ngành đào tạo, hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành; các công bố phải đạt tổng điểm từ 2,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không chia điểm khi có đồng tác giả), có liên quan và đóng góp quan trọng cho kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án.”

Để hỗ trợ Anh/chị Nghiên cứu sinh đáp ứng các tiêu chuẩn đầu ra của chương trình Tiến sĩ theo quy chế nói trên, Viện Nghiên cứu Kinh doanh hiện đang triển khai thực hiện và xuất bản các ấn phẩm sau:

  • Viện tham gia biên soạn số đặc biệt của các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus như: Asian Journal of Law and Economics (De Gruyter Publisher) – Scopus, Journal of Economic Development (Chung-Ang University) – Scopus, International Review of Financial Analysis (SSCI), The Singapore Economic Review (World Scientific) – SSCI, Resources Policy Journal - ISI – SSCI.

Đây là những tạp chí bảo trợ cho Hội thảo khoa học quốc tế thường niên ICBF do Viện NCKD chủ trì tổ chức, tham dự hội thảo là nền tảng và cơ hội để giúp các bài viết được nhận các góp ý hoàn thiện chuyên môn và được hỗ trợ nâng cao chất lượng cả nội dung và ngôn ngữ để đạt chuẩn đăng tải trên số đặc biệt của các Tạp chí nói trên.

  • Viện thường niên chủ trì xuất bản Book series: Vietnam and the Global Economy do nhà xuất bản World Scientific Singapore phát hành (Nhà xuất bản uy tín trên thế giới theo Danh mục của Hội đồng Giao sư nhà nước quy định).
  • Từ năm 2021, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã chủ trì xuất bản Chuỗi sách chuyên khảo Kinh tế và Kinh doanh nhằm triển khai các nghiên cứu khoa học về các chủ đề kinh tế và kinh doanh, nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách kinh tế.

Các ấn phẩm nói trên hoàn toàn có thể giúp các Anh/chị Nghiên cứu sinh đang theo học chương trình trong nước tại Việt Nam đáp ứng được một trong số các điều kiện đầu ra theo Thông tư 18 yêu cầu. Anh/chị có thể xem thông tin chi tiết của từng ấn phẩm <tại đây>.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh luôn nỗ lực để hoàn thiện và triển khai thêm nhiều hoạt động, ấn phẩm để đồng hành cùng các Anh/chị Nghiên cứu sinh trên con đường phát triển sự nghiệp học thuật và nâng cao năng lực nghiên cứu.

(Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh)