Chuỗi sách chuyên khảo Kinh tế và Kinh doanh

07/06/2021

Chuỗi sách chuyên khảo Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh là một trong những sáng kiến của Viện Nghiên cứu Kinh doanh, thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu UEH về việc triển khai các nghiên cứu khoa học về các chủ đề kinh tế và kinh doanh, nhằm thảo luận và cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách kinh tế của chính phủ, chính quyền địa phương cũng như hoạch định chiến lược và phương thức kinh doanh của doanh nghiệp. Chuỗi sách là minh chứng cho mục tiêu nghiên cứu hàn lâm nhằm tạo ra những ảnh hưởng xã hội và giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

Hội đồng Biên tập: GS.TS. Nguyễn Đông Phong, GS.TS. Sử Đình Thành, TS. Bùi Quang Hùng, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, PGS.TS. Hồ Viết Tiến, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, PGS.TS. Trần Mai Đông, PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, TS. Ngô Quang Huân

Chủ trì chỉ đạo: GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Đơn vị tổ chức thực hiện: Viện Nghiên cứu Kinh doanh

 

Các ấn phẩm mà Viện Nghiên cứu kinh doanh đã tổ chức biên soạn và biên tập bao gồm:

Quyển: Vai trò của thương mại đối với phát triển kinh tế - Bài học cho Việt Nam

Quyển: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế - Bài học cho Việt Nam.

Quyển: Vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển kinh tế: Bài học cho Việt Nam