Các Ấn phẩm Viện Nghiên cứu Kinh doanh thực hiện

27/03/2019

Với mục tiêu hỗ trợ quý thầy cô có nhiều công bố quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh doanh hàng năm nỗ lực thực hiện biên tập nhiều số đặc biệt của các tạp chí quốc tế ISI/Scopus.

Book Series: Vietnam and the Global Economy,

Nhà xuất bản The World Scientific Publisher.

Editor: Xuan Vinh Vo and Dong Phong Nguyen

 

Special Issue of the Emerging Markets Finance and Trade (EMFT) journal (Taylor and Francis) 

Guest Editors: Dong Phong Nguyen and Xuan Vinh Vo

Emerging Markets Finance and Trade (EMFT)

 

Special Issue of the Journal of Economic Development (JED),

Nhà Xuất Bản the Economic Research Institute of Chung-Ang University (Korea)

Tạp chí Scopus

 

Special Issue Journal for Global Business Advancement

Nhà Xuất Bản Inderscience

Tạp chí Scopus

 

Special Issue: Vietnam and other Asian countries in the process of globalization

Guest Editors: Xuan Vinh Vo and Dong Phong Nguyen

Asian Journal of Law and Economics

Tạp chí ISI - Nhà Xuất bản De Gruyter.

 

Số đặc biệt Special Issue on Recent Financial Developments in Vietnam.

Guest Editors: Assoc. Professor Xuan Vinh Vo and Assoc. Professor Kevin Daly

Tạp chí Afro-Asian Journal of Finance and Accounting (AAJFA)

Tạp chí Scopus - Nhà xuất Bản Inderscience