Nghiên cứu thường niên năm 2018

3/27/2019 12:00:00 AM

Thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn trên thế giới – Bài học cho Việt Nam

Viện Nghiên cứu Kinh doanh được tài trợ của Trường đã chủ trì tổ chức nghiên cứu một chủ đề thường niên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Kết quả nghiên cứu có hàm ý cho chính sách, cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Nghiên cứu này cũng được tổ chức thực hiện bằng phương pháp hàn lâm thể hiện ở kết quả nghiên cứu phải được công bố ở tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành.

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã triển khai một nghiên cứu báo cáo thường niên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với chủ đề: Ảnh hưởng của thanh khoản đến ccác quyết định cấu trúc vốn. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu của các quốc gia trên thế giới nhằm xem xét vấn đề này dưới các thể chế khác nhau. Kết quả của báo cáo thường niên cho thấy các công ty có cổ phiếu thanh khoản cao thường sử dụng đòn bẩy thấp. Hơn nữa, kết quả của nghiên cứu trong báo cáo cũng cho thấy các nước có thể chế tốt thì mối liên hệ này thấp hơn. Kết quả của nghiên cứu không thay đổi với các mẫu nghiên cứu khác nhau.

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả nghiên cứu này được công bố ở Tạp chí Cogent Economics and Finance, Nhà Xuát bản Taylor and Francis. Tạp chí này thuộc danh mục Scopus, Q3

Bài báo của tạp chí được truy cập theo đường link

Bài viết tiếng Việt vui lòng truy cập theo đường link