TÌNH HÌNH VAY NỢ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

30/01/2020

Viện Nghiên cứu Kinh doanh công bố Báo cáo Nghiên cứu thường niên 2018 với chủ đề: “Tình hình vay nợ của các công ty niêm yết tại Việt Nam”

 

Sự kết hợp giữa công cụ nợ và vốn chủ sở hữu hình thành nên cấu trúc vốn của các công ty. Để gia tăng giá trị công ty, ban quản lý công ty thường thiết lập cấu trúc vốn tối ưu với chi phí bình quân gia quyền thấp. Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh, các công ty phải cân nhắc sử dụng nguồn vốn hợp lý. Do đó, cấu trúc vốn giữa các công ty có sự khác biệt.

 

Hiện nay, các công ty huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó, vay nợ là một trong những hoạt động huy động vốn phổ biến của các công ty tại Việt Nam vì thị trường vốn còn khiêm tốn. 

 

Báo cáo này của chúng tôi xem xét tình hình vay nợ xét theo nhóm ngành của các công ty VN30 niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc phân tích cấu trúc vốn trên cơ sở đối chiếu với các lý thuyết về cấu trúc vốn.

 
Tải báo cáo: tại đây.